Dikelola oleh

Mas Admin d/a : Pon-Pes Al-Quraniyah, Jl. Affan Bachsin No. 13 Manna Bengkulu Selatan

Sabtu, 05 April 2008

Prakata

Assala'mu'alaikum Wr. Wb
Segala puji hanya kepada Allah, atas limpahan rahmad dan hidayahnya sehingga kami hadir walaupun masih dalam tahap belajar dan jauh dari sempurna, atas nama pengelola BLOG STIT Al-QURANIYAH Manna Bengkulu Selatan mengucapkan rasa syukur yang mendalam kehadiratNya. Salam beriring Sholawat kami tujukan kepada Rasullah Muhammad SAW yang telah memberikan segala ajarannya kepada seluruh umat dimuka bumi ini, yang telah membuktikan sebagai hamba pembebasan terhadap umat manusia.
Dengan hadirnya Blog ini, besar harapan kami semoga menjadi salah satu tempat komunikasi dan silaturrahmi bagi kita semua. dalam kesempatanh ini pula kami haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya wadah komunikasi ini. segala masukan dan saran tentunya masih sangat kami harapkan demi meningkatkan aktifitas yang berkenaan dengan blog ini.
Akhirnya, dengan memohon ridha Allah semoga senantiasa memberi segala petunjuk dan rahmad kepada kita semua. Permohonan maaf kami sampaikan bila ada yang kurang berkenan, sekiranya dimurahkan hati untuk dimaafkan.
TTD
Admin
Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tidak ada komentar: